ઓર્ડરિંગ મોડ ડિલિવરી પર સેટ છે
ઓર્ડરિંગ મોડ પસંદ કરવા માટે સેટ છે
કાર્ટમાં ઉમેર્યું!
કાર્ટમાંથી દૂર!

Cafe Cadell

Lip smackin, amazingly tasty coffees!  ખુલ્લા  Beverly Hills, 90210
0
0

Gourmet Beverages

Flavor Shots

Cold Beverages

Category1

Gourmet Beverages

Cappucino

Hot cappucino brewed with in-house beans

₹ 3.60

Single Espresso

Single shot of your favorite espresso

₹ 1.70

Latte

Cafe latte at its best

₹ 3.50

Milk Steamer

Any flavor

₹ 3.00

Double Espresso

Double up on your espresso shots

₹ 2.50

Hot Chocolate

Piping hot chocolate

₹ 3.00

Flavor Shots

Caramel

Caramel flavored shot

₹ 0.50

Caramel

Caramel flavored shot

₹ 0.50

Caramel

Caramel flavored shot

₹ 0.50

Vanilla

Plain vanilla

₹ 0.50

Hazelnut

Our favorite

₹ 0.50

Strawberry

Strawberry

₹ 0.45

Cold Beverages

Chocolate

Cocoa at its finest

₹ 0.50

Espresso Shot

Single shot

₹ 1.00

Extra Cup of Ice

Cube ice packs

₹ 0.50

Category1

$29 Buddy Meal (2 Pasta + 2 Premium Drinks) x 1

Meal

₹ 21.00

Mushroom Pasta

Meal

₹ 18.00

⚡ by onWhatsApp - Get your store 🛍️